Verkamman Infra en Grondwerken

Artikel 1: Voorwaarden

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties van Verkamman infra en grondwerken inzake verhuur van een goed of goederen, zoals dat/die in het contract beschreven is/zijn en de daarmee samenhangende werkzaamheden.
1.2.Door ondertekening van het huurcontract door de huurder of een bevoegde vertegenwoordiger, verklaart hij zich akkoord met de voorwaarden.

Artikel 2: Huurprijzen

2.1.De huurprijzen zijn de vrijblijvende prijzen (excl. B.T.W.), zoals de verhuurder deze heeft opgesteld.
2.2.Deze prijzen zijn gebaseerd op een in de C.A.O. bepaalde, normale werkweek, t.w. 40uur. Indien de machine in een werkweek langer dan de genoemde 40 uur te werk gesteld wordt, behoudt de verhuurder zich het recht voor om de verhuurprijs evenredig te verhogen, tenzij schriftelijk, anders overeengekomen. Als gevolg hiervan duurt een werkdag 8 uur.
2.3.Bij bepaling van de huurprijs is uitgegaan van normale werkzaamheden die naar het oordeel van de verhuurder, geen extra slijtage of risico voor het goed tot gevolg hebben. Indien de huurder het tegendeel inschat dient hij de verhuurder hiervan op de hoogte te stellen, zodat de huurprijs hieraan aangepast kan worden en voorzorgsmaatregelen getroffen kunnen worden.
2.4.De kosten voor brandstof zijn niet in de prijs inbegrepen en komen dientengevolge voor rekening van de huurder.
2.5.Transportkosten vallen buiten de verhuurprijs en worden extra in rekening gebracht.
2.6.Bij afhalen van de machine dient er een borg betaald te worden welke gelijk is aan het Eigen Risico, en dient men zich te legitimeren en een uittreksel van de Kamer van Koophandel te overleggen.

Artikel 3: Huurtermijn

3.1.De huur gaat in op de in het contract vermelde datum en eindigt op de datum dat het goed op het adres van de verhuurder, tijdens werktijden, weer wordt aangeboden, of op het moment dat de huurder de verhuurder verzoekt om het goed op te halen.
3.2.De minimale huurtermijn is een dag (8 uren).
3.3.De huurder is huur verschuldigd voor alle officiële werkdagen binnen de huurtermijn, ook als het werk door regen- of vorstverlet of door een werkstaking stil ligt. Tenzij van te voren anders overeengekomen.

Artikel 4:Gebruiksvoorwaarden

4.1.De huurder mag het goed alleen gebruiken voor doeleinden waarvoor het is ingericht. Schade die is ontstaan door oneigenlijk gebruik is voor rekening van de huurder.
4.2.De door de verhuurder aangebrachte bedienings- en gebruiksvoorschriften dienen te allen tijde in acht te worden genomen.
4.3.De huurder is verplicht om het goed tijdens de verhuurtermijn op de voorgeschreven manier te onderhouden en te inspecteren. Schade die is ontstaan door onzorgvuldig onderhoud of inspectie is voor rekening van de huurder.
4.4.Het is aan de huurder niet toegestaan om het goed, zonder medeweten van de verhuurder, aan een ander door te verhuren of in gebruik te geven.
4.5.De huurder dient het goed aan het einde van de verhuur termijn in een gelijkwaardige staat terug te leveren. Schoonmaak en reparatiekosten om het goed in de genoemde staat terug te brengen worden aan de huurder in rekening gebracht.
4.6.Bij graafwerkzaamheden dient de huurder zich vooraf voldoende te informeren over de ligging van kabels en leidingen. Indien de huurder niet kan aantonen (m.b.v. een KLIC-melding)dat hij te goeder trouw was, worden schades toegebracht aan ondergrondse eigendommen van derden, op de huurder verhaald.
4.7.De huurder is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het goed. Wanneer de huurder niet kan aantonen dat het bedienend personeel voldoende kundig is en bevoegd, worden schades ontstaan door onzorgvuldig, onoordeelkundig of onbevoegd gebruik op de huurder verhaald.
4.8 Persoonlijke schade of letsel (veroorzaakt door, of tijdens het gebruik van de machines) is voor eigen rekening van de huurder. Eveneens schade ontstaan aan openbare objecten of anderen is op geen enkele wijze te verhalen op de verhuurder.

Artikel 5: Meldingsplicht

5.1.Ingeval de huurder bij het beëindigen van de huurperiode het gehuurde niet kan terugbezorgen aan de verhuurder wegens verlies, diefstal of totale vernieling is hij aan de verhuurder de nieuwwaarde verschuldigd, rekening houdend met een jaarlijkse waardevermindering van 5% berekend op de nieuwwaarde geldig op de dag van verdwijning of vernieling. (uitsluitend van toepassing op machines)
5.2 Enige storing in de werking van het goed dient bij ontdekking aan de verhuurder gemeld te worden.

Artikel 6: Eigendom en beheer

6.1.Het verhuurde goed blijft ten allen tijde eigendom van de verhuurder.
6.2.Huurder heeft de plicht de verhuurder ten allen tijde, voor inspectie van het goed en/of de werkomstandigheden, toegang tot de machine te verschaffen.

Artikel 7: Betaling

7.1.Betaling van de huursom en eventuele bijkomende kosten dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden.

Artikel 8: Verzekering

8.1.Het goed dat ter beschikking gesteld wordt is WA verzekerd. De huurder kan hier echter alleen aanspraak op maken indien hij volgens bovengenoemde voorwaarden zorgvuldig en verantwoordelijk gehandeld en al zijn genoemde plichten vervuld heeft.
8.2.Het Eigen Risico geldt voor WA en Casco schades en is per schadegeval €850,-

Artikel 9: Slotbepaling

9.1.Afwijkingen van deze standaardvoorwaarden kan alleen geschieden als deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd en ondertekend.